Wycena

Jakub Wit Taborski

Rzeczoznawca Majątkowy/Biegły Sądowy/ Syndyk Masy Upadłościowej

Uprawnienia nr 4466

Tel: 693-380-455, e mail: jwtk@interia.pl

Dariusz Molenda

Rzeczoznawca Majątkowy   

Uprawnienia nr 4575

Tel: 502-148-824, e mail: darekmolenda@poczta.onet.pl                                                                                                                  

Natalia Kozieł

Asystent Rzeczoznawcy Majątkowego

Tel: 512-688-040, e mail: nataliakoziel@poczta.fm

obszar-dzialania2

                      WYCENIAMY DLA PAŃSTWA W CAŁEJ POLSCE

Każda wycena sporządzana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego regulującego wycenę nieruchomości, jak również na życzenie klienta zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW). Realizujemy również wyceny w oparciu o Międzynarodowe Standardy Wyceny (MSW/IVS) jak również Europejskie Standardy Wyceny (ESW/EVS).

 

 

Wyceniamy:

 •  nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe),
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane, komercyjne, rolne i leśne),
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (domy mieszkalne, obiekty usługowe, handlowe, hale i magazyny),
 • nieruchomości dla celów bankowo-hipotecznych (zabezpieczenia wierzytelności),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • prawo użytkowania wieczystego,
 • przedsiębiorstwa,
 • maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem,
 • służebności przesyłu i służebności gruntowe,
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta (bobry, dziki itp.)
 • i inne.

Wyceniamy nieruchomości w celu:

 • negocjacji ceny przy transakcjach kupna/sprzedaży,
 • sprzedaży lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • wygaśnięcia użytkowania wieczystego,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
 • wygaśnięcia trwałego zarządu,
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
 • naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • obliczenia odszkodowania z tytułu decyzji planistycznych,
 • odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustalenie podatku od spadku darowizny, czynności cywilnoprawnej,
 • sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • sprzedaży nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • sprzedaży nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego,

Zajmujemy się również:

 • prognozowaniem skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • doradztwem inwestycyjnym i prawnym,
 • analizami rynku,
 • analizami opłacalności inwestycji,
 • określaniem czynszów na rynku lokalnym,
 • ekspertyzami.

Działamy w całej Polsce, każda wycena sporządzana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego regulującego wycenę nieruchomości, jak również na życzenie klienta zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW). Realizujemy również wyceny w oparciu o Międzynarodowe Standardy Wyceny (MSW/IVS) jak również Europejskie Standardy Wyceny (ESW/EVS).

 

 

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny może być przedsiębiorstwo jako zorganizowana całość (również grupy przedsiębiorstw, np. grupa kapitałowa) bądź poszczególne jego wydziały lub też poszczególne elementy jego aktywów i pasywów, w tym:

 • wartości niematerialne i prawne (np. autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, licencje, koncesje, prawa do patentów, oprogramowania komputerowe, prawa au­torskie, prawa do projektów i wynalazków, prawa do znaków towarowych i wzorów użytkowych, know-how),
 • aktywa trwałe (grunty, nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, ak­cje, udziały itp.),
 • aktywa obrotowe,
 • kapitał własny i kapitał obcy (np. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług).

Komu służą wyceny wartości przedsiębiorstwa?

Wartość spółki jest różna dla różnych nabywców, może być inna dla nabywcy, inna dla sprzedawcy. Wartości nie należy mylić z ceną, choć zdarza się, że oszacowana wartość spółki równa się jej cenie. Cena transakcji jest zwykle wynikiem negocjacji miedzy sprzedawcą i nabywcą przedsiębiorstwa.

Wyceny przedsiębiorstw służyć mogą następującym celom:

 • Transakcje kupna-sprzedaży,
 • Wycena spółek giełdowych,
 • Zbudowanie portfela inwestycyjnego,
 • Porównanie kilku spółek,
 • Pierwsze oferty publiczne,
 • Systemy motywacyjne,
 • Rozpoznanie czynników wzrostu,
 • Podjęcie strategicznych decyzji,
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
 • Realizacja przepisów prawa spadkowego i rodzinnego (dziedziczenie, rozwód),
 • Określanie wartości opodatkowania (np. nieruchomości, przychodu z transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa),
 • Ubezpieczenie majątku i przedsiębiorstwa,
 • Kalkulacja wartości odszkodowania (np. kradzież majątku),
 • Bilansowa aktualizacja wartości składników aktywów i pasywów spółki (w tym wycena udziałów w spółkach),
 • Wniesienie przedsiębiorstwa (jego składników) aportem do innej spółki.

W procesach przekształceniowych i optymalizacyjnych lub po prostu przed transakcją kupna/sprzedaży często zachodzi potrzeba określenia wartości aktywów niematerialnych (aportu) lub kapitału intelektualnego.

Coraz częściej jesteśmy świadkami przykładów rynkowych, gdzie o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu decyduje nadwyżka wartości wynikająca z różnicy pomiędzy wartością rynkową, a wartością majątkową – tę różnicę nazywamy goodwill’em.

Zgodnie z definicją wartości niematerialnych zawartą w Międzynarodowych Standardach Wyceny wartości niematerialne są to aktywa, które są określane poprzez ich właściwości ekonomiczne. Nie posiadają one formy fizycznej, jedynie przyznają prawa i przywileje właścicielowi i zazwyczaj generują dla niego dochód. Aktywa niematerialne są podzielone na kategorie związane z prawami, stosunkami faktycznymi, zgrupowanymi środkami niematerialnymi i własnością intelektualną.

Kancelaria JWTK specjalizuje się w wycenie marki, znaków towarowych, know-how, patentów, praw autorskich, innowacyjnych projektów, kapitału ludzkiego, klientów i innych czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstw.

Spośród aktywów niematerialnych jednym z najczęściej występujących w samodzielnym obrocie lub podlegającym odrębnej wycenie są znaki towarowe. Znaki towarowe stanowią kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej, pozwalając na identyfikację produktów, lojalność konsumentów i osiąganie wyższej rentowności w stosunku do wyrobów niemarkowych. Wymagają ponoszenia nakładów na promocję i utrzymanie pozycji znaku, które nie zawsze jednak przynoszą wystarczające efekty.

Do wyceny znaków towarowych (i innych aktywów niematerialnych) stosuje się zasadniczo takie same metody jak do wyceny innych składników mienia:

 • Rynkowe - oparte na porównaniach rynkowych,
 • Dochodowe - oparte na kapitalizacji dochodów (bezpośrednich w postaci opłat lub pośrednio wyodrębnionych ze strumienia dochodu przedsiębiorstwa),
 • Kosztowe - w różnych formułach.

Usługi w zakresie wyceny składników majątkowych

Przeznaczenie wycen:

 • Wyceny majątkowe obejmujące nieruchomości, maszyny, sprzęt i linie technologiczne (tzn. majątek wnioskodawców stanowiący zabezpieczenie kredytu bankowego),
 • Określenie udziału środków trwałych w majątku firmy,
 • Określenie wartości składników majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości, likwidacji przedsiębiorstw,
 • Zabezpieczenie majątkowe kredytu bankowego, gwarancji banku, leasingu lub pożyczki,
 • Ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 • Określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
 • Ustalenie punktu odniesienia w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.,
 • Oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
 • Ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
 • Ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji,
 • Określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, remontu, zakupu, sprzedaży),
 • Określenie wysokości czynszu za najem środków technicznych,
 • Wycena wartości środków technicznych w zastosowaniu do opracowania analiz ekonomicznych i finansowych.

Rodzaje wycenianych wartości:

 • Wartość rynkowa,
 • Wartość godziwa,
 • Wartość po zainstalowaniu środków technicznych,
 • Wartość przy kontynuacji działania środków technicznych,
 • Wartość przy przeniesieniu środków technicznych,
 • Wartość likwidacyjna przy sprzedaży na zlecenie,
 • Wartość przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej (przedsiębiorstwa),
 • Wartość przy sprzedaży wymuszonej (szybka sprzedaż) Wartość pozostałości,
 • Wartość złomu,
 • Koszt odtworzenia środka technicznego,
 • Koszt zastąpienia środka technicznego,
 • Koszt naprawy,
 • Określenie utraty wartości środka technicznego.

 

 `