Upadłość konsumencka

Syndyk Jakub Taborski oferuje pomoc dłużnikowi pod kątem analizy sytuacji majątkowej oraz spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie skutecznego oddłużenia. Kancelaria sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości oraz przeprowadza dłużnika przez zawiłe procedury tego postępowania oddłużeniowego. W obliczu zmian, jakie zostały zaproponowane do ustawy prawo upadłościowe, pojawiają się nowe możliwości oddłużenia osób fizycznych co pozwala na skuteczne wyjście z długów.

OBOWIĄZUJĄCA USTAWA PRAWA NAPRAWCZEGO <<<<<

WZORY PISM STOSOWANYCH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM  <<<<<

AKTUALNE LICYTACJE <<<<<

Upadłość Konsumencka - oddłużanie osoby prywatnej, jak wyjść z długów.

ODDŁUŻENIE.

Upadły ma pewność oddłużenia. Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli; mogą zostać umorzone wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania, ale tylko te zaistniałe do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. 

SPŁATA TYLKO CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH.  

Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli trwającego maksymalnie 3 lata już po ogłoszeniu upadłości; cały dług nie jest spłacany w ramach tego planu, lecz jego część, której wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Poprawa sytuacji upadłego w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli, zwłaszcza na skutek wyższych zarobków bądź dochodów z działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli.  Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom.

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. 

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ.

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH.

Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.  ­­­­­­­­

ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK.

Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO 

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą. 

KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DO UMORZENIA NA ZASADACH OGÓLNYCH 

Koszty wszelkich postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi, a następnie umorzonych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, podlegają zgłoszeniu do masy upadłości, a więc podlegają ogólnym regułom umorzenia w upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że nie muszą być w całości spłacalne w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. Niejednokrotnie ten sam dług generuje koszty postępowania obciążające dłużnika u kilku komorników z uwagi na zmianę komorników prowadzących postępowania egzekucyjne.

MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI.

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania. Zawarcie układu jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości aż do chwili zakończenia likwidacji majątku upadłego. 

ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE.  

Potrzebne każdemu dłużnikowi.

WZMOCNIENIE POZYCJI DŁUŻNIKA WOBEC JEGO WIERZYCIELI.

Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy. A to dopiero początek! Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.  

WYKREŚLENIE Z REJESTRU.

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z  urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. 

 

 

Czym jest oddłużenie w upadłości konsumenckiej ?

Termin „upadłość konsumencka” określający konsumenckie postępowanie upadłościowe w celu oddłużeniowym zasadniczo można określić w poniższy sposób:

Upadłość konsumencka  =  ogłoszenie upadłości (sądowe ustalenie niewypłacalności dłużnika, który staje się upadłym)

+  likwidacja majątku upadłego (spieniężenie i podział między wierzycieli)

+  wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego (ratalnej spłaty wierzycieli w kwocie ustalonej przez sąd)

+  oddłużenie (umorzenie niezaspokojonych w powyższy sposób zobowiązań upadłego)

Upadłość Konsumencka

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej ?

Celem głównym postępowania jest możliwość uzyskania przez dłużnika oddłużenia poprzedzonego pokryciem przez upadłego określonej części zobowiązań poprzez :

(1) spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do Masy Upadłości,  oraz

(2) ratalne spłaty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli.

Przywileje dla osób ubogich.

W szczególnych przypadkach tzw. ubóstwa masy upadłości (brak jakiegokolwiek majątku dłużnika bądź jego znikomość) oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika etap likwidacji majątku dłużnika oraz Planu Spłat Wierzycieli może zostać pominięty, co znacząco skraca czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia. Jednakże nawet wtedy konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej ?

Upadłość konsumencka dotyczy konsumentów definiowanych jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą również zrestrukturyzować swoje zadłużenie, a także doprowadzić do oddłużenia, jednakże na odmiennych zasadach niż konsumenci. Upadłość konsumencką może ogłosić również były przedsiębiorca.

Jakie podstawowe warunki musi spełnić konsument, żeby umorzyć swoje długi w upadłości konsumenckiej ?

Konsument musi być przede wszystkim dłużnikiem niewypłacalnym, a więc trwale utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie wystarcza istnienie samego zagrożenia niewypłacalnością. Ponadto dłużnik ten nie może ponosić winy w doprowadzeniu do niewypłacalności bądź zwiększeniu jej stopnia – umyślność bądź rażące niedbalstwo wyklucza oddłużenie.

Jakie długi mogą zostać umorzone ?

Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w całości, niezależnie od jego wysokości i charakteru (zarówno gospodarcze jak i konsumenckie, a także podatki, składki na ubezpieczenie społeczne). Wystarczy, że dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Jednakże istnieje kilka wyjątków od tej reguły:
- alimenty
- renta odszkodowawcza za szkodę na osobie
- kara grzywny i inne kwoty orzeczone przez sąd karny
- odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa / wykroczenia
- wierzytelności zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej.

Sytuacja małżonka niewypłacalnego dłużnika.

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli wspólny dług to każdy z osobna może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wniosek o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez sąd. Obydwoje mają możliwość uzyskania oddłużenia. Jeżeli tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem, a w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej to majątek wspólny małżonków wchodzi do Masy Upadłości celem zaspokojenia wierzycieli. Małżonek nie będący niewypłacalnym dłużnikiem może dochodzić w postępowaniu upadłościowym swoich należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym. Na oddłużenie ma oczywiście szansę jedynie małżonek będący niewypłacalnym dłużnikiem.

Jakie koszty postępowania ?

Dłużnik może zostać zwolniony z kosztów sądowych (wpis od wniosku – 40 PLN), a w zakresie kosztów postępowania (np. wynagrodzenie syndyka, korespondencja –  7- 10 000, 00 PLN) dłużnik może zostać wsparty czasowo przez Skarb Państwa poprzez pokrycie ich za dłużnika, a w trudnej sytuacji osobistej dłużnika koszty te mogą w całości zostać pokryte przez Skarb Państwa.

Czy jest obowiązek złożenia wniosku o upadłość konsumencką ?

Dłużnik nie będący przedsiębiorcą nie ma prawnego obowiązku złożenia wniosku o upadłość w żadnym momencie. Dłużnik niewypłacalny będący konsumentem czyni to wyłącznie we własnym interesie, a więc w celu uzyskania oddłużenia. 

Czy istnieją różne rodzaje upadłości konsumenckiej ?

Upadłość konsumencka zawsze przybiera formę likwidacyjną (sprzedaż majątku upadłego przez syndyka na częściowe zaspokojenie wierzycieli), ale w jego ramach - już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej - jest możliwe zawarcie układu pomiędzy upadłym a wierzycielami (swoista ugoda zawarta pod nadzorem sądu).

Jaki sąd ogłasza upadłość konsumencką ?

Sąd Rejonowy, Wydział gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika z chwili składania wniosku.

 
 
 

Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. 

Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :

1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU - POLSKA.

Główny ośrodek podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.

2) KONSUMENT.

Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku. Rozstrzygającą okolicznością jest brak wpisu do rejestru przedsiębiorców (CEIDG / KRS) bądź wykreślenie z tego rejestru na rok przed złożeniem wniosku o upadłość. Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG.  Również faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie rozpoczyna biegu terminu 1 roku, chyba że osoba prowadziła ją bez wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

3) NIEWYPŁACALNOŚĆ.

Jesteś niewypłacalny, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

4) BRAK WINY W POWSTANIU / ZWIĘKSZENIU STOPNIA NIEWYPŁACALNOŚCI. 

Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Celowe działanie dłużnika jest rzadkim przypadkiem. Natomiast rażące niedbalstwo, a więc niedochowanie minimalych, elementarnych i podstawowych dla każdego myślącego człowieka standardów zachowania w zakresie zaciągania zobowiązań i zarządzania swoimi finansami, będzie najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

6) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA W UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli -  nie doszło do tego z Twojej winy.

7) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIE

Mając taki obowiązek - jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej - w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku, złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Jeżeli jednak takiego wniosku nie złożyłeś bądź złożyłeś go z przekroczniem 14-dniowego terminu ustawowego, sąd odddali wniosek o upadłość konsumencką, chyba że względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie konsumenckiego postępowania upadłościowego. Wtedy pomimo niewywiązania się z tego obowiązku sąd ogłosi upadłość konsumencką. 

8) MORALNOŚĆ PŁATNICZA.

Sąd w odrębnym procesie - w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku - prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia - w zamyśle dłużnika - egzekucji z tego składnika majątkowego. 

9) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.

Jeżeli umorzenie Twoich zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej miało miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką sąd oddali kolejny wniosek, chyba że dłużnik dochował należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

 

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria,  ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie,  jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.

Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA.

 

 

Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość Konsumencka - oddłużanie osoby prywatnej, jak wyjść z długów

Konsumenckie postępowanie upadłościowe ma następujący przebieg i etapy :

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Początek: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Koniec:  ogłoszenie upadłości (ewentualne oddalenie wniosku i zakończenie postępowania). 

Przedmiot postępowania: sąd bada, czy dłużnik spełnił przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).

Postępowanie upadłościowe właściwe.

Początek: ogłoszenie upadłości. 

Koniec: wykonanie ostatecznego planu podziału Masy Upadłości (spłata wierzycieli ze spieniężonego majątku dłużnika oraz jego skumulowanych dochodów) albo zatwierdzenie Listy Wierzytelności (ustalenie kompletnej listy wierzycieli), jeżeli dłużnik nie posiadał żadnego majątku. 

Przedmiot postępowania: w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd powołuje syndyka oraz wyznacza sędziego-komisarza;  ustalenie składu i wartości Masy Upadłości (majątku upadłego i jego dochodów), ustalenie Listy Wierzytelności, spieniężenie majątku upadłego (jeżeli istnieje) i podział sumy między wierzycieli. Sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Uwagi: Na tym etapie jest możliwe zawarcie układu z wierzycielami. Jeżeli upadły nie posiada majątku, który wszedłby do Masy Upadłości likwidacji się nie przeprowadza.

Plan Spłaty Wierzycieli.

Początek: sąd z urzędu wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego (nie jest konieczny wniosek upadłego).

Koniec: wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli. 

Przedmiot postępowania: Plan Spłaty Wierzycieli polega na dobrowolnej regularnej ratalnej spłacie wierzycieli (oczywiście częściowej) przez okres maksymalnie 3 lat. Sąd określa także jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu Planu,  zostanie umorzona (oddłużenie). Powołanie syndyka wygasa z mocy prawa – nadzór nad wykonywaniem Planu należy do wierzycieli i sądu. Jest to drugi najważniejszy element - zaraz po ogłoszeniu upadłości - całego postęowania upadłościowego. 

Uwagi: Sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli i pomija ten etap,  jeżeli osobista sytuacja  upadłego  w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach Planu. Oddłużenie następuje zatem bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz wierzycieli w ramach takiego Planu. Istotnie rozbudowane środki odwoławcze od orzeczeń sądów. 

Oddłużenie.

Przedmiot: postanowienie sądu o umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (niezaspokojonych) zobowiązań wydane z urzędu (nie jest konieczny wniosek upadłego). Postanowienie sądu o umorzeniu jedynie wykonuje wcześniejsze postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycielu, w którym już wcześniej ustalono kwotę umorzenia zobowiazań. 

Kiedy ? : oddłużenie może nastąpić w trzech różnych okolicznościach w zależności od sytuacji finansowej dłużnika : 

1. po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego, 

2. po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, gdy sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli, bo osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje , że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkowliek spłat w ramach Planu. 

3. po uchyleniu Planu Spłaty Wierzycieli, jeżeli upadły trwale utracił możliwość wykonywania Planu na skutek okoliczności niezależnych od niego.  

Uwagi: Jeżeli upadły spełnił warunki ogłoszenia upadłości i obowiązki w toku całego postępowania, a w szczególności wykonał Plan Spłaty Wierzycieli,  to ma pewność oddłużenia. Sąd ma obowiązek długi te umorzyć.

Zadłużenie osoby prywatnej, bankructwo osoby prywatnej, niewypłacalność - zacznij od nowa.

 

 

 

Jak przygotować się do upadłości konsumenckiej?

ZANIM ZROBISZ COKOLWIEK.  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Upadłość konsumencka umożliwiająca oddłużenie dostępna jest jedynie dla „rzetelnych dłużników”. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Nie będziesz :

 • Zwiększał stopnia swojego zadłużenia i stopnia niewypłacalności poza szczególnie  uzasadnionymi wypadkami
 • Pożyczał pieniędzy w jakiejkolwiek formie od kogokolwiek, z wyjątkiem wsparcia rodziny
 • Informował osób trzecich, a w szczególności wierzycieli o  swoich dochodach, wydatkach i majątku
 • Kontaktował się z wierzycielem, który na razie nie wzywa do zapłaty i nie szuka kontaktu z Tobą
 • Zawierał związku małżeńskiego ani rozwodził się
 • Dokonywał ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani zawierał jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej
 • Sprzedawał ani darowywał składników Twojego majątku  komukolwiek
 • Ignorował postępowań sądowych i egzekucji komorniczej
 • Ignorował przesyłek pocztowych i informacji o awizo
 • Ujawniał swojej woli ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Spłacał wspólnych małżeńskich długów, jeżeli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego
 • Podpisywał i zawierał porozumień i ugód z wierzycielami, składał oświadczeń o uznaniu długu, ani tym bardziej składał oświadczeń o poddaniu się egzekucji, ustanawiał zabezpieczeń osobowych i rzeczowych istniejących długów
 • Zrzekał się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę
 • Zrzekał  się jakichkolwiek korzyści majątkowych czy roszczeń np. odrzucał, zrzekał się spadku, umarzał  dług dłużnikowi

Powinieneś :

 • Wypełnić Kartę Informacyjną Klienta (zobacz FORMULARZE KLIENTA) – poznać swoją sytuację dzięki odpowiedzi na postawiona w niej pytania, a więc cofnąć się do przeszłości, aby móc poznać przyczyny stanu obecnego i swoją aktualną sytuację finansową
 • Zbierać dokumenty i wiedzę o swoich długach celem udokumentowania każdej wierzytelności
 • Poszukiwać świadków mogących zeznawać w sprawie
 • Sprawdzić swój wcześniejszy adres do doręczeń korespondencji z wierzycielami – czy odbierasz pod nim pocztę, czy należy go zaktualizować
 • Przejawiać aktywność cechującą starannego dłużnika – pozostawać w kontakcie z wierzycielami szukającymi kontaktu z Tobą, gromadzić pisma i składać im propozycje polubownego załatwienia sprawy długu (dowody należytej staranności i braku winy)
 • Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wysokości na dany moment
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w trybie pilnym nawiązać kontakt z prawnikiem celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

 

 

Syndyk masy upadłości Klaudii Łukawskiej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 1.06.2016r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 226/16, została ogłoszona upadłość Klaudii Łukawskiej. Syndykiem wyznaczono Jakuba Taborskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII GUp 117/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Pani Elżbiety Brzozowskiej, na adres:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW

SĘDZIA-KOMISARZ SSR ELŻBIETA BRZOZOWSKA

Sygn. akt VIII GUp 117/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 2. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 3. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 4. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 5. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (nie na adres biura syndyka), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 31 maja 2016 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY
Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych

 Do pobrania wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności >>> KLIK <<<<
 

LICYTACJE

SygnaturaNumer składnika masy upadłości w postępowaniuNazwa składnika masy upadłościCenaOdnośnik do aukcjiUwagi
VIII GUp 117/16
1.
rower marki BURGHARDT 28’
250zł
>> KLIK <<
SPRZEDANY
VIII GUp 132/16
1.
 samochód Renault Scenic III, 2010r.
 32 600zł
>>KLIK<<
licytacja odbędzie się w piątek 9.09.2016r o godz. 12:00, na parkingu przy ul. Sądowej 4B w Chrzanowie. Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie.
VIII GUp 132/16
2.
 samochód Fiat Punto 2000r.
 5 000zł
 >>KLIK<<
 licytacja odbędzie się w piątek 9.09.2016r o godz. 12:00, na parkingu przy ul. Sądowej 4B w Chrzanowie.Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie.
 VIII GUp 132/16
 18.
 nawigacja samochodowa
 30zł
 >>KLIK<<
 licytacja odbędzie się w piątek 9.09.2016r o godz. 13:00, na parkingu przy ul. Sądowej 4B w Chrzanowie. Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie.
VIII GUp 132/16
 8.
 kamera cyfrowa Sony
 200zł
>>KLIK<< 
 licytacja odbędzie się w piątek 9.09.2016r o godz. 13:00, na parkingu przy ul. Sądowej 4B w Chrzanowie. Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie.
VIII GUp 132/16
4.
Nootbook  Samsung
500zł
>>KLIK<<
licytacja odbędzie się w piątek 9.09.2016r o godz. 13:00, na parkingu przy ul. Sądowej 4B w Chrzanowie. Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie.
VIII GUp 132/16
 3.
Kolekcjonerski Motor Dniepr 1982r.
1500zł
>>KLIK<< 
licytacja odbędzie się w piątek 9.09.2016r o godz. 12:00, na parkingu przy ul. Sądowej 4B w Chrzanowie. Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndyk masy upadłości Klaudii Łukawskiej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 1.06.2016r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 226/16, została ogłoszona upadłość Klaudii Łukawskiej. Syndykiem wyznaczono Jakuba Taborskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII GUp 117/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Pani Elżbiety Brzozowskiej, na adres:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW

SĘDZIA-KOMISARZ SSR ELŻBIETA BRZOZOWSKA

Sygn. akt VIII GUp 117/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 2. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 3. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 4. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 5. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (nie na adres biura syndyka), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 31 maja 2016 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY
Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych

 Do pobrania wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności >>> KLIK <<<<

Syndyk masy upadłości Mariusza Noconia zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7.06.2016r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 65/16, została ogłoszona upadłość Mariusza Noconia. Syndykiem wyznaczono Jakuba Taborskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII GUp 132/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Pani Elżbiety Brzozowskiej, na adres:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW

SĘDZIA-KOMISARZ SSR ELŻBIETA BRZOZOWSKA

Sygn. akt VIII GUp 132/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 2. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 3. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 4. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 5. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (nie na adres biura syndyka), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 31 maja 2016 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY
Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych

 Do pobrania wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności >>> KLIK <<<<

Syndyk masy upadłości Lesława Sandery zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23.06.2016r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 276/16, została ogłoszona upadłość Lesława Sandery. Syndykiem wyznaczono Jakuba Taborskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII GUp 156/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Pani Elżbiety Brzozowskiej, na adres:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW

SĘDZIA-KOMISARZ SSR ELŻBIETA BRZOZOWSKA

Sygn. akt VIII GUp 156/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 2. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 3. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 4. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 5. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (nie na adres biura syndyka), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 31 maja 2016 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY
Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych

 Do pobrania wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności >>> KLIK <<<<

Syndyk masy upadłości Magdaleny Sandery zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23.06.2016r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 277/16, została ogłoszona upadłość Magdaleny Sandery. Syndykiem wyznaczono Jakuba Taborskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII GUp 155/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Pani Elżbiety Brzozowskiej, na adres:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW

SĘDZIA-KOMISARZ SSR ELŻBIETA BRZOZOWSKA

Sygn. akt VIII GUp 155/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 2. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 3. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 4. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 5. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (nie na adres biura syndyka), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 31 maja 2016 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY
Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych

 Do pobrania wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności >>> KLIK <<<<

Syndyk masy upadłości Michała Sandery zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12.07.2016r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 345/16, została ogłoszona upadłość Michała Sandery. Syndykiem wyznaczono Jakuba Taborskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII GUp 187/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Pani Elżbiety Brzozowskiej, na adres:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW

SĘDZIA-KOMISARZ SSR ELŻBIETA BRZOZOWSKA

Sygn. akt VIII GUp 187/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 2. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 3. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 4. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 5. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (nie na adres biura syndyka), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 31 maja 2016 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY
Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych

 Do pobrania wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności >>> KLIK <<<<

Syndyk masy upadłości Łukasza Sandery zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12.07.2016r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GU 323/16, została ogłoszona upadłość Łukasza Sandery. Syndykiem wyznaczono Jakuba Taborskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII GUp 188/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Pani Elżbiety Brzozowskiej, na adres:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW

SĘDZIA-KOMISARZ SSR ELŻBIETA BRZOZOWSKA

Sygn. akt VIII GUp 188/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 2. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 3. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 4. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 5. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (nie na adres biura syndyka), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 1 czerwca 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 31 maja 2016 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY
Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych

 Do pobrania wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności >>> KLIK <<<<