Certyfikaty i Audyty Energetyczne

Jakub Wit Taborski  

audytor upr. ZAE nr 1203                                                                                        

tel. 693-380-455

 

Maciej Kocurek                                                                                                                   

specjalista d/s ochrony środowiska

tel. 503-532-445

 

Głównym elementem oceny energetycznej jest świadectwo energetyczne budynku czyli wydany przez upoważnionego eksperta dokument charakteryzujący jakość budynku z punktu widzenia zapotrzebowania energii, a wiec te cechy budynku, które decydują o kosztach jego użytkowania. Wprowadzenie świadectw energetycznych umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach, dlatego dla nabywców i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

System oceny powinien motywować

Projektantów - do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków, której zapewnienie musi być brane pod uwagę we wszystkich stadiach opracowania projektu i dotyczyć wszystkich kolejnych decyzji podejmowanych w procesie,

projektowania, wykonawców i deweloperów - do szczególnej uwagi na jakość tych elementów wznoszonych budynków, które decydują o ich energooszczędności, właścicieli i zarządców budynków do stałego intensywnego działania zmierzającego do uzyskania przez budynek wysokiej klasy jakości energetycznej czyli do działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii w użytkowanych budynkach w efekcie czego będzie następować ogólne podnoszenie jakości energetycznej budynków.

Jak będzie działać system oceny energetycznej?

Dyrektywa ustala że w chwili budowy, sprzedaży lub wynajmu właścicielowi, nabywcy lub najemcy powinno być przedstawione świadectwo energetyczne budynku ( zwane niekiedy paszportem, certyfikatem, atestem lub etykietą energetyczną)

Właściciel budynku przeznaczonego do sprzedaży powinien zlecić opracowanie i wydanie takiego świadectwa upoważnionemu specjaliście.

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy świadectwo będzie zawierać

Charakterystykę energetyczną budynku , a więc dane dotyczące zapotrzebowania energii na cele ogrzewania i wentylacji, zaopatrzenia w ciepłą wodę , klimatyzacji oraz oświetlenia . Określenie klasy jakości energetycznej budynku w przyjętej skali, Wskazania dotyczące możliwości wprowadzenia usprawnień, które mogłyby podnieść klasę jakości budynku. Świadectwo stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku. Przewiduje się , że w warunkach działającego systemu ocen energetycznych - potencjalny nabywca budynku wraz z ofertą cenową może przeanalizować świadectwo energetyczne, na podstawie którego może poznać jakość techniczną budynku i koszty zużycia energii na jego użytkowanie. Tak np. może być oferowany budynek o niskiej cenie sprzedaży, ale o miernej klasie energetycznej, czyli o wysokich kosztach eksploatacji , oraz budynek o wyższej cenie sprzedaży , ale o klasie energetycznej charakteryzującej wysoką jakość czyli o niskich kosztach eksploatacji. Nabywca ma pełny obraz jakości tych budynków i nie czekają go tu nieprzewidziane trudności i koszty, które mogłyby wystąpić, gdyby nie dysponował danymi zawartymi w świadectwie. Może podjąć racjonalna decyzję o wyborze kupowanego budynku, biorąc pod uwagę czy dla niego ważniejsza jest kwota do zapłacenia w chwili nabycia domu czy też poziom przewidywanych wieloletnich wydatków eksploatacyjnych.

 

Dla sprzedającego - świadectwo wykazujące dobrą klasę energetyczną budynku , stanowi dobrą podstawę do sprzedaży po wysokiej cenie. Podobnie pełna znajomość cech energetycznych budynku jest korzystna dla obu stron w przypadku umowy najmu lokali. Świadectwa energetyczne budynków wprowadzają rynkową formę stymulowania rozwiązań energooszczędnych. Ocena budynku i nadanie mu klasy jakości energetycznej będzie ważnym elementem w konkurencji rynkowej przy sprzedaży i wynajmie, a także przy staraniach o kredyt. Ocena jakości energetycznej budynków będzie stanowiła zachętę do budowy budynków energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, a także do poprawy cech energetycznych budynków istniejących.

System ocen energetycznych i świadectw energetycznych ma dotyczyć także mieszkań w przypadku ich sprzedaży lub wynajmu nowemu najemcy.

Jeżeli chcemy zmniejszyć koszty związane z zużyciem energii cieplnej na ogrzewanie budynku i skorzystać w tym celu z pomocy państwa przewidzianej w Ustawie Termomodernizacyjnej , to pierwszą czynnością rozpoczynającą działania w tym kierunku powinno być wykonanie audytu energetycznego. Audyt energetyczny jest opracowaniem , w którym dokonuje się oceny stanu istniejącego budynku z punktu widzenia jego cech wpływających na zużycie energii. , a następnie określa się jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, ażeby zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne, a także ocenia się czy wprowadzenie tych zmian i ulepszeń jest opłacalne.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

  • właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcie decyzji o celowości termomodernizacji,
  • bankowi kredytującemu (udzielającemu kredytu) jako dowód , że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu,
  • Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25% kredytu.

Audyt jest opracowaniem dość skomplikowanym, a więc jego wykonanie najlepiej powierzyć specjaliście do tego przygotowanemu ( audytorowi energetycznemu). Treść audytu jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 15.01.02r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz.U. nr. 12, poz. 114) .

Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 /98, wraz z poprawkami Dz. U. 76/2001) określiła nową formę pomocy Państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach. Czynnikiem zachęcającym do podejmowania działań termomodernizacyjnych jest umorzenie 25% kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji.

Warunkiem uzyskania kredytu, a następnie premii, jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli rodzaju specjalnej analizy, która musi wykazać, że:

  • zostaną osiagnięte pewne, ustalone w Ustawie, oszczędności energetyczne (od 10 do 25%),
  • Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji,
  • Okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 10 lat,
  • Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie przekraczać równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ocena przedsięwzięcia pod kątem wymagań ustawy wykonywana jest przez audytora energetycznego, w opracowaniu zwanym audytem energetycznym. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów).

Jeżeli chcemy zmniejszyć koszty związane z zużyciem energii cieplnej na ogrzewanie budynku i skorzystać w tym celu z pomocy państwa przewidzianej w Ustawie Termomodernizacyjnej , to pierwszą czynnością rozpoczynającą działania w tym kierunku powinno być wykonanie audytu energetycznego. Audyt energetyczny jest opracowaniem , w którym dokonuje się oceny stanu istniejącego budynku z punktu widzenia jego cech wpływających na zużycie energii. , a następnie określa się jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, ażeby zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne, a także ocenia się czy wprowadzenie tych zmian i ulepszeń jest opłacalne.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

  • właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcie decyzji o celowości termomodernizacji,
  • bankowi kredytującemu (udzielającemu kredytu) jako dowód , że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu,
  • Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25% kredytu.

Audyt jest opracowaniem dość skomplikowanym, a więc jego wykonanie najlepiej powierzyć specjaliście do tego przygotowanemu ( audytorowi energetycznemu). Treść audytu jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 15.01.02r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz.U. nr. 12, poz. 114) .